Wednesday, February 22, 2006

Penulis Wasiat

Kepada yang bertanya, sila email terus ke azlinabas@gmail.com atau hubungi saya di talian 019-2266181
Sekian..

Sunday, February 19, 2006

Akaun Simpanan di Bank, Tabung Haji & sebagainya...

Ingin dimaklumkan di sini bahawa apabila seseorang itu meninggal, segala akaun-akaun simpanan di bank2, tabung haji, asb dan sebagainya akan dibekukan melainkan ada membuat penamaan atau peninggalan dokumen wasiat.
Sekiranya tiada membuat penamaan ataupun meninggalkan dokumen wasiat, harta2 tersebut akan dibekukan.

Kes yang ada buat penamaan:
  1. Harta2 tersebut akan diserahkan kepada penama dengan syarat-syarat tertentu.
  2. Harta2 yang diserahkan kepada penama hendaklah dibahagikan kepada waris2 yang sah dan layak mengikut faraid.
  3. Penama2 yang dipertanggungjawabkan membuat pembahagian mengikut faraid sangat cenderung tidak bertanggungjawab melaksanakannya.

Kes yang ada meninggalkan dokumen wasiat:

  1. Harta2 tersebut akan diserahkan kepada Wasi yang dilantik melalui dokumen wasiat (sebaik2nya badan / pihak yang tiada kepentingan kepada harta pusaka si mati, contoh terbaik ialah Amanah Raya Berhad) dan seterusnya diselesaikan dahulu hutang2 si mati, harta sepencarian dan wasiyyah (1/3). Barulah kemudian diagihkan harta2 tersebut mengikut ketetapan yang dinyatakan dalam wasiat.

Friday, December 16, 2005

Mengapa perlu buat hibah? Kenapa tidak terus melakukan pertukaran nama bagi harta tak alih? (Kes melibatkan anak angkat)

Cth: Seorang bapa ingin memberi rumahnya kepada anak angkat

Dokumen pengisytiharan hibah dan surat ikatan amanah penting kerana ia menerangkan tentang hak2 bapa terhadap rumah itu selagi ada hayat. Jika si bapa terus tukar nama kepada si anak angkat, si bapa tiada lagi hak ke atas rumah itu. Si anak boleh memperlakukan apa sahaja contohnya menjual rumah itu walaupun ketika itu bapanya masih hidup dan menetap di situ.
Dan jika sudah tukar nama, bayangkan sekiranya si anak angkat meninggal dahulu dari si bapa. Rumah itu akan automatically jadi harta pusaka si anak angkat dan mengikut faraid, si bapa tiada hak ke atas harta pusaka si anak angkat.

Dengan adanya dokumen pengisytiharan hibah dan surat ikatan amanah, hakmilik rumah itu akan sentiasa menjadi milik si bapa selagi hidup. Jika si anak angkat meninggal dunia, hibah itu akan terbatal dan rumah masih kekal milik si bapa.
FYI, dokumen2 tersebut akan didaftarkan di pejabat tanah bagi memudahkan urusan bila berlaku kematian.

Friday, October 21, 2005

Salah Satu Proses Yang Boleh Menyulitkan Waris-Waris Dalam Pengurusan Harta Pusaka

PERMOHONAN SURAT KUASA MENTADBIR DAN PROBET DI MAHKAMAH

PENGENALAN
a) Surat Kuasa Mentadbir/Probet diperlukan bagi membolehkan harta pusaka simati ditadbir menurut undang-undang.
b) Surat Kuasa Mentadbir dikeluarkan kepada seseorang waris di mana simati tidak meninggalkan wasiat.
c) Probet pula dikeluarkan kepada seseorang yang dinamakan sebagai wasi di dalam wasiat simati.

DI MANA PERMOHONAN DIBUAT
Jika nilai harta simati melebihi RM600,000 permohonan hendaklah dibuat di Mahkamah Tinggi yang berhampiran. (Sebaliknya jika nilai harta tidak melebihi RM600,000 permohonan boleh dibuat di Pejabat Tanah di mana sebahagian besar harta simati terletak).

BAGAIMANA PERMOHONAN DIBUAT
Permohonan dibuat dengan memfailkan petisyen dalam dua salinan mengikut Borang 168 Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 (yang mana berkenaan).

APAKAH DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN KETIKA MEMBUAT PERMOHONAN
- Sijil Kematian Asal
- Senarai harta dan hutang simati
- Senarai waris kadim simati
- Wasiat simati (jika berkaitan)
- Surat Sumpah (Afidavit) saksi kepada wasiat (jika berkaitan)
- Penolakan dalam Borang 169 (jika berkaitan)

PERBICARAAN
Permohonan mesti hadir pada tarikh bicara dengan membawa Kad Pengenalan.
Jika Mahkamah membenarkan permohonan, Mahkamah akan kemudiannya menghantar surat kepada pemohon supaya membuat bayaran yang perlu sebelum Surat Kuasa Mentadbir/Probet dikeluarkan.

BERAPAKAH BAYARAN YANG DIKENAKAN UNTUK PERMOHONAN
Petisyen … … RM80.00
Afidavit … … RM 8.00
Bayaran yang berikut adalah juga dikenakan untuk pengeluaran geran Surat Kuasa Mentadbir/Probet:
Sumpah Pentadbiran … RM 10.00
Pengeluaran Geran … RM200.00 (bagi kematian selepas 1.11.91)
Bagi kematian sebelum 1.11.91, kadar bayaran adalah tertakluk kepada Perakuan dari Pejabat Duti Harta Pusaka.

LAIN-LAIN
Selain daripada Surat Kuasa Mentadbir/Probet yang disebutkan di atas, terdapat juga permohonan yang berikut:
a) SURAT KUASA MENTADBIR DENGAN WASIAT TERLAMPIR (bagi kes-kes di mana simati tidak menamakan wasi di dalam wasiatnya.)

b) SURAT KUASA MENTADBIR DEBONIS NON (bagi kes-kes di mana seseorang yang telah diberi Surat Kuasa Mentadbir meninggal dunia sebelum harta pusaka simati dapat ditadbir.)
c) SURAT KUASA MENTADBIR OLEH PERBADANAN AMANAH ( bagi permohonan yang dibuat oleh syarikat-syarikat amanah.)

d) PEMETERAIAN SEMULA SURAT KUASA MENTADBIR/PROBET (iaitu permohonan untuk memeterai semula Surat Kuasa Mentadbir/Probet yang telah dikeluarkan oleh mana-mana simati mempunyai harta di Malaysia.)

BAGAIMANA UNTUK MENDAFTAR SURAT KUASA WAKIL (POWER OF ATTORNEY)

Apakah Surat Kuasa Wakil
Surat Kuasa Wakil (Power of Attorney) ialah suatu instrumen atau dokumen perjanjian atau akaun berkanun di mana Pemberi Kuasa mewakilkan kuasanya kepada pihak tertentu (Penerima Kuasa Wakil) untuk sesuatu tujuan tertentu atau am dan mengikat kedua-dua belah pihak serta boleh dikuatkuasakan menurut undang-undangnya seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Surat Kuasa Wakil 1949 (Akta).

Bahasa Surat Kuasa Wakil Yang Boleh Didaftarkan.
a) Di bawah Akta suatu Surat Kuasa Wakil yang ingin dan layak didaftarkan, hendaklah di dalam versi Bahasa Kebangsaan atau Bahasa Inggeris.
b) Akta juga memberi kelonggaran kepada penggunaan lain-lain bahasa dengan syarat, naskah Surat Kuasa Wakil itu wajib disertakan bersama-sama terjemahannya ke dalam Bahasa Kebangsaan atau Bahasa Inggeris dan hendaklah disahkan oleh Jurubahasa yang bertugas di Mahkamah atau melalui Akuan Berkanun (Statutory Declaration) daripada mereka yang berkelayakan untuk menterjemah daripada bahasa di mana instrument itu ditulis.

Bahasa Surat Kuasa Yang Boleh Didaftarkan.
a) Di bawah Akta suatu Surat Kuasa Wakil yang ingin dan layak didaftarkan, hendaklah di dalam versi Bahasa Kebangsaan atau Bahasa Inggeris.
b) Akta juga memberi kelonggaran kepada penggunaan lain-lain bahasa dengan syarat, naskah Surat Kuasa Wakil itu wajib disertakan bersama-sama terjemahannya ke dalam Bahasa Kebangsaan atau Bahasa Inggeris dan hendaklah disahkan oleh Jurubahasa yang bertugas di Mahkmah atau melalui Akuan Berkanun (Statory Declaration) daripada mereka yang berkelayakan untuk menterjemah daripada bahasa di mana instrument itu itu ditulis.

Pengesahan Tandatangan/Akusaksi Ke Atas Surat Kuasa Wakil
a) Ditandatangani di Malaysia Barat
Jika Surat Kuasa Wakil dilaksanakan di Malaysia Barat, ia hendaklah disahkan oleh mana-mana pegawai berikut:
Majistret Jaksa Pendamai Pentadbir Tanah Penyaksi Awam Pesuruhjaya Sumpah Peguambela dan Peguamcara yang beramal di Malaysia Barat Pegawai Syarikat yang menjalankan tugas-tugas bank yang didaftarkan di bawah Undang-Undang bertulis Malaysia.

b) Ditandatangani di Luar Malaysia Barat
Jika Surat Kuasa Wakil tersebut dilaksanakan di luar Malaysia Barat, ianya hendaklah disaksikan oleh mana-mana pegawai berikut:
Penyaksi Awam Pesuruhjaya Sumpah Mana-mana Hakim Majistret Konsul British atau Timbalan Konsul Wakil kepada Ratu Britain Mana-mana Pegawai Konsular Malaysia di luar negara Pesuruhjaya Haji, jika dilaksanakan di Saudi Arabia Peguambela dan Peguamcara Mahkamah Agong Singapura atau pegawai syarikat yang menjalankan tugas-tugas bank di Republik Singapura dan diperbadankan oleh dan di bawah Undang-Undang bertulis Republik berkenaan.

Bagaimana Bentuk Pengesahan Harus Dibuat
Seksyen 3 dan Jadual Pertama Akta Surat Kuasa Wakil 1949 memperuntukkan bentuk pengesahan adalah seperti berikut:
a) Jika dilaksanakan oleh Individu
Dengan menggunakan format pengesahan di Borang 1, Jadual Pertama Akta.

b) Jika dilaksanakan oleh Syarikat
Dengan menggunakan format pengesahan di Borang 11, Jadual Pertama Akta.

Setiap Surat Kuala Wakil yang lengkap seharusnya disetemkan terlebih dahulu di Pejabat Hasil dan Setem di negeri-negeri Malaysia Barat sebelum dikemukakan untuk pendaftaran di Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi Malaya.

Cara Pendaftaran Surat Kuasa Wakil
a) Melalui Peguam
Kedua-dua pemberi dan penerima kuasa wakil boleh diwakili oleh Peguam dalam urusan pendaftaran.

b) Sendiri
Pihak-pihak juga boleh hadir sendiri di Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi pada waktu pejabat dan mengemukakannya di Kaunter Perkhidmatan bagi urusan pendaftaran Surat Kuasa

c)Wakil. (Setiap pendaftaran Surat Kuasa Wakil mestilah disertakan Borang 78 yang diisi dengan lengkap)

Bayaran Pendaftaran Surat Kuasa Wakil
Pendaftaran asas Surat RM25.00 Kuasa Wakil Setiap folio (100 patah RM 0.50 perkataan) Salinan pejabat atau salinan RM10.00 diakui

Pembatalan Surat Kuasa Wakil
a) Melalui Notis Pembatalan
Setiap instrumen yang memberi kuasa wakil di mana salinan telah disimpan atau didaftarkan di pejabat Penolong Kanan Pendaftar menurut Akta hendaklah terus berkuatkuasa sehinggalah:

Notis bertulis mengenai pembatalannya diterima daripada pemberikuasa Notis bertulis mengenai pelepasannya diterima daripada penerima kuasa Pemberi atau penerima kuasa meninggal dunia Penerima kuasa menjadi tidak siuman Pemberi kuasa telah diisytiharkan sebagai tidak siuman Pemberi kuasa diisytiharkan bankrap

Setiap notis pembatalan hendaklah difailkan bersama salinan asal Surat Kuasa Wakil yang hendak dibatalkan. Setiap pendaftaran pembatalan akan dikenakan bayaran sebanyak RM10/- bagi tujuan pemprosesannya.

Surat Kuasa Wakil Kekal
a) Surat Kuasa Wakil kekal (Irrevocable Power of Attorney) ialah di mana dinyatakan samada

b) Surat Kuasa Wakil tersebut “Kekal” atau “Tidak boleh terbatal untuk tempoh tertentu” (Irrevocable for fixed time),tidak akan terbatal dengan kematian pihak-pihak, tidak siuman atau kebankrapan dan sebagainya.

Peringatan
Risalah ini hanya maklumat secara am mengenai Suat Kuasa Wakil dan cara mendaftarkannya seperti yang digambarkan adalah secara ringkas serta tertakluk kepada pindaan akta dan peraturan semasanya.


(dipetik dari www.kehakiman.gov.my)

Monday, June 06, 2005

1/3

Sesetengah org beranggapan hanya 1/3 daripada harta boleh diwasiatkan.

Sebenarnya, yg dimaksudkan 1/3 daripada harta boleh diwasiatkan itu ialah bahagian yg kita boleh wasiatkan kepada yg bukan waris sah contohnya anak angkat, badan kebajikan, org2 perseorangan etc (yg tidak mendapat hak melalui sistem faraid).

Klausa2 terkandung dalam wasiat

Kepada yg bertanya,

Minta maaf kerana saya tidak boleh reveal klausa2 yang terkandung dalam wasiat oleh Wasiyyah Shoppe di sini...
Diharap saudara dapat hubungi saya terus melalui email azlinabas@gmail.com atau talian 019-2266181 untuk keterangan lanjut. Terima kasih.

Wednesday, May 25, 2005

Penulisan Wasiat-Wasiyyah Shoppe

Saya adalah seorang wakil dari syarikat Wasiyyah Shoppe Sdn Bhd.
Syarikat ini bertanggungjawab membudayakan penulisan wasiat mengikut syariah di kalangan umat Islam di Malaysia.

Jangan ragu dan jangan bimbang mengenai wasiat yang ditulis oleh syarikat kami kerana ia berlandaskan hukum syariah. Panel Syariah kami terdiri daripada beberapa tokoh agama seperti Dato' Nooh Gadut (Mufti Johor).

Friday, May 06, 2005

Soalan2 Cepu Emas

Soalan Yang Kerap Ditanya

ISU DOKUMEN WASIAT.

Soalan : Kenapa saya perlu menyediakan dokumen wasiat ?

Jawapan : Kerana hakikatnya semua orang akan mati. Selepas kematian kita, semua harta yang tidak mempunyai penama seperti akaun simpanan dan semasa di bank, Amanah Saham Bumiputera, Akaun Lembaga Tabung Haji , tanah, rumah dan sebagainya akan dibekukan sehinggalah proses pentadbiran pusaka selesai.

Soalan : Berapa lamakah proses pentadbiran pusaka ini akan selesai dan bila pula waris-waris saya akan menerima harta saya yang terbeku di atas ?

Jawapan : Secara purata bagi kes si mati yang tidak mempunyai dokumen wasiat, proses pentadbiran pusaka mereka akan mengambil masa di antara 3 hingga 5 tahun. Walau bagaimanapun kami selalu juga terjumpa kes pentadbiran pusaka yang mengambil masa melebihi 15 tahun untuk diselesaikan.

Soalan : Bagi si mati yang mempunyai dokumen wasiat, berapa lama pula tempoh pentadbiran pusaka akan berjalan ?

Jawapan : Secara purata, bagi kes si mati yang mempunyai dokumen wasiat pula, proses pentadbiran pusaka akan mengambil masa di antara 6 hingga 8 bulan sahaja.

Soalan : Di dalam tempoh waktu pentadbiran pusaka yang bertahun-tahun ini berjalan, apakah yang waris saya akan dapat ?

Jawapan : Waris-waris tidak akan mendapat apa-apa bahagian harta tuan kecuali harta yang mempunyai penamaan seperti KWSP, Takaful dan Insuran.

Soalan : Jadi, harta yang akan dibekukan hanyalah harta yang tidak mempunyai penamaan sahaja manakala harta yang mempunyai penamaan seperti di atas akan tetap diperolehi oleh penama saya ?

Jawapan : Ya. Harta yang terbeku memang harta yang tidak mempunyai penamaan sahaja. Walau bagaimanapun, bagi harta yang mempunyai penamaan seperti KWSP, Takaful dan Insuran, tuan perlu ingat bahawa penama yang dinyatakan hanyalah bertindak sebagai Wasi sahaja dan bukan tuan punya mutlak harta tersebut . Selepas mereka menerima harta-harta tersebut mereka perlu mengagihkannya semula kepada semua waris-waris mengikut Hukum Faraid.

Soalan : Jadi apa perlunya saya menyediakan dokumen wasiat ?

Jawapan : Dokumen wasiat akan mempercepatkan proses pentadbiran pusaka dan membolehkan waris-waris tuan mendapat bahagian mereka dengan cepat manakala kalau tanpa dokumen wasiat, waris-waris tuan perlu menunggu sehingga beberapa tahun sebelum mereka mendapat bahagian mereka. Pendek kata, nasib anak-anak dan waris-waris yang lain seperti pasangan kita akan lebih terbela dengan adanya dokumen wasiat.

Soalan : Apakah perbezaan ketara yang menyebabkan proses pusaka dengan dokumen wasiat berjalan lebih cepat dari proses pusaka tanpa dokumen wasiat ?

Jawapan : Perbezaan yang paling ketara ialah kewujudan WASI bagi kes dengan dokumen wasiat. Apabila seseorang meninggal dunia tanpa dokumen wasiat, perkara pertama yang perlu dilakukan di dalam pengurusan harta pusaka ialah semua waris perlu bermuafakat untuk melantik pentadbir harta pusaka. Di sinilah sebenarnya halangan terbesar berlaku. Semua waris-waris perlu muafakat siapa yang akan dilantik sebagai pentadbir dan mereka perlu hadir di dalam mesyuarat tersebut. Jika salah seorang waris tidak bersetuju dengan pentadbir cadangan, proses ini tidak dapat dimulakan. Berlainan dengan kes yang mempunyai dokumen wasiat. Ini kerana WASI telahpun dilantik dan beliau boleh memulakan proses pentadbiran pusaka. PROSES MEMBUAT DOKUMEN WASIAT.

Soalan : Apakah dokumen yang saya perlu kumpulkan untuk menyediakan dokumen wasiat saya ?

Jawapan : Sebenarnya, dokumen-dokumen yang perlu adalah seperti geran tanah, rumah, nombor akaun KWSP, nombor akaun bank, nombor Amanah Saham Bumiputera, salinan kad pengenalan dan surat beranak waris-waris. Walau bagaimanapun dokumen-dokumen ini tidak perlu disediakan segera kerana yang lebih penting lagi di dalam dokumen wasiat ialah PERLANTIKAN WASI.

Soalan : Apakah itu Wasi dan apa peranannya ?

Jawapan : Wasi ialah individu atau entiti yang kita percayai dan fungsi utamanya ialah untuk menguruskan pentadbiran harta pusaka serta menjalankan arahan-arahan lain di dalam dokumen wasiat. Di Wasiyyah Shoppe kami sentiasa mencadangkan agar AMANAH RAYA BERHAD dilantik sebagai wasi di dalam dokumen wasiat pelanggan kami.

Soalan : Jadi, sekiranya saya hendak membuat wasiat dan melantik Wasi, berapa lamakah proses itu akan berlangsung ?

Jawapan : Sekiranya tuan melantik AMANAH RAYA BERHAD sebagai wasi tuan, wasiat tuan boleh kami sediakan di dalam masa 3 minit sahaja ! Soalan : Secepat itu ? Jawapan : Ya. Kerana di Wasiyyah Shoppe kami mempunyai perisian penyediaan dokumen wasiat Islam yang kami panggil E-Wasiyyah dan perisian ini memudahkan kami menyediakan dokumen wasiat dengan cepat dan tepat di mana sahaja di seluruh dunia !

Soalan : Adakah perlantikan wasi sahaja merupakan fungsi wasiat ?

Jawapan : Tidak sekali-kali. Walaupun kami menyatakan bahawa elemen utama di dalam dokumen wasiat ialah perlantikan wasi, perkara-perkara lain juga boleh dinyatakan di dalam dokumen wasiat seperti pengisytiharan harta sepencarian, cara pembahagian harta pusaka, perlantikan penjaga sah anak di bawah umur 18 tahun, peruntukan perbelanjaan sara hidup dan pendidikan anak malah bagaimana cara sesuatu perniagaan akan diwariskan juga boleh dinyatakan di dalam dokumen wasiat.

Soalan : Cara pembahagian harta pusaka juga boleh dinyatakan di dalam dokumen wasiat ?

Jawapan : Ya. Pewasiat boleh menyatakan di dalam dokumen wasiatnya bagaimana hartanya boleh dibahagikan selepas kematiannya. Contohnya, pewasiat boleh menyatakan supaya harta pusakanya dibahagikan sama rata di antara anak perempuan dan lelakinya. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa sama ada arahan pembahagian harta ini boleh dilakukan ataupun tidak bergantung kepada persetujuan waris-waris. Sekiranya waris-waris tidak bersetuju dengan arahan itu, Hukum Faraid tetap akan digunapakai.

Soalan : Jadi, waris-waris boleh untuk tidak bersetuju dengan arahan cara pembahagian harta di dalam dokumen wasiat ?

Jawapan : Ya. Sekiranya mereka tidak bersetuju, Hukum Faraid akan tergunapakai tetapi sekiranya mereka bersetuju dengan arahan tersebut, formula pembahagian harta seperti yang dinyatakan di dalam dokumen wasiat itu akan digunapakai.

Soalan : Kalau arahan pembahagian itu boleh dicabar, apa gunanya saya membuat dokumen wasiat ?

Jawapan : Seperti yang dinyatakan pada awalnya, dokumen wasiat itu disediakan dengan tujuan utama untuk mempercepatkan proses pentadbiran pusaka dan ia boleh dilaksanakan dengan hanya menyatakan perlantikan wasi di dalamnya. Jika dokumen wasiat itu tidak menyatakan tentang bagaimana harta pusaka itu hendak dibahagikan, maka secara otomatik , Hukum Faraid akan digunapakai. Jadi, klausa cara pembahagian harta ini boleh ada atau tidak di dalam dokumen wasiat. Kesimpulannya, tujuan utama dokumen wasiat ialah untuk mempercepatkan proses pentadbiran pusaka dan bukannya untuk pembahagian harta.


DOKUMEN PENGISYTIHARAN HIBAH.

Soalan : Jadi, apakah instrumen terbaik untuk saya mewariskan harta sekiranya dokumen wasiat itu boleh dicabar ?

Jawapan : Sebenarnya, instrumen terbaik untuk mewariskan harta ialah Dokumen Pengisytiharan Hibah. Harta yang telah dihibahkan akan terkeluar dari harta pusaka dan secara tidak langsung tidak perlu difaraidkan.

Soalan : Apakah maksud Hibah ?

Jawapan : Hibah bererti pemberian sesuatu harta kepada penama / waris di atas dasar kasih sayang dan kemanusiaan tanpa mengharapkan balasan.

Soalan : Bagaimanakah mekanisme Hibah itu berjalan ?

Jawapan : Apabila seseorang ingin mewariskan sesuatu hartanya kepada waris-waris tertentu, dia perlu untuk menyediakan Dokumen Pengisytiharan Hibah dan Surat Ikatan Amanah. Walaupun perisytiharan hibah ini dibuat pada masa hidupnya, tetapi pertukaran hak milik tanah tersebut hanya akan berlaku selepas kematian penghibah.

Soalan : Jika saya sudah menghibahkan sesuatu harta kepada waris saya, bolehkan hibah itu ditarik balik ?

Jawapan : Hibah yang boleh ditarikbalik hanya melibatkan hibah yang diberi oleh seorang ayah / ibu kepada anaknya atau datuk / nenek kepada cucunya. Selain daripada hubungan itu, hubungan di dalam bentuk yang lain tidak boleh ditarikbalik. Contohnya jika seorang suami menghibahkan rumah kepada isterinya, hibah itu tidak boleh ditarikbalik. Begitu juga dengan hibah yang diberikan oleh seorang ayah angkat kepada anak angkatnya, juga tidak boleh ditarikbalik.

Soalan : Jadi, Hibah ialah dokumen terbaik yang perlu disediakan sekiranya saya ingin mewariskan sesuatu harta itu kepada waris saya ?

Jawapan : Ya, kerana apabila telah cukup segala syarat dan rukunnya, dokumen hibah tidak boleh dicabar oleh waris-waris yang lain. Contohnya sekiranya seorang suami itu menghibahkan rumahnya kepada isterinya, selepas kematiannya, rumah tersebut akan menjadi milik mutlak isterinya tanpa boleh dituntut oleh waris suami yang lain.

Soalan : Apakah jenis harta yang boleh dihibahkan dan bolehkah rumah yang masih mempunyai tanggungan pinjaman institusi kewangan boleh dihibahkan ?

Jawapan : Secara prinsipnya, semua jenis harta yang merupakan MILIK SEMPURNA pemiliknya boleh dihibahkan. Antaranya ialah rumah, tanah, bangunan, akaun simpanan tetap dan sebagainya. Namun di Wasiyyah Shoppe setakat ini kami cuma menyediakan Hibah hartanah sahaja. Rumah yang masih mempunyai pinjaman bank boleh dihibahkan dengan syarat pinjaman tersebut mempunyai insuran / takaful MRTA ke atasnya. Ini kerana bagi rumah yang mempunyai MRTA, apabila si peminjam meninggal dunia, ia akan bertukar menjadi aset tetapi jika rumah tersebut tidak mempunyai MRTA, apabila si peminjam meninggal dunia, ia akan bertukar menjadi liability.


ISU AKAUN KWSP.

Soalan : KWSP pun perlu diagihkan kepada waris-waris yang lain ?

Jawapan : Ya. KWSP telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan sebagai harta pusaka bagi orang Islam. Ini bermakna, penama di dalam Akaun KWSP tersebut adalah bertindak sebagai Wasi dan Pemegang Amanah sahaja. Walaupun pembayaran akan dibuat kepada mereka, wang tersebut perlu diagihkan semula kepada semua waris yang sah dan layak mengikut Hukum Faraid.

Soalan : Saya meletakkan isteri saya sebagai penama di dalam akaun KWSP saya dan selepas kematian saya, dia mendapat wang KWSP tersebut. Apa akan berlaku sekiranya dia enggan menyerahkan wang tersebut kepada waris-waris saya yang lain seperti ibu dan bapa saya ?

Jawapan : Secara prinsipnya, wang KWSP itu adalah harta pusaka tuan seperti yang difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan isteri tuan mempunyai tanggungjawab untuk mengagihkan semula wang tersebut kepada waris-waris yang lain. Sekiranya beliau enggan berbuat demikian, maka waris-waris yang lain seperti ibu dan bapa tuan ada hak untuk menuntut bahagian mereka ke atas wang KWSP itu seperti bahagian yang diperuntukkan kepada mereka menurut Hukum Faraid.

Rujukan: http://www.wasiyyahshoppe.com/v2/index.php?section=48